Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

 

1. Všeobecné ustanoveniahttp://www.kozenaaktovka.sk

Naša adresa:


Iveta Schubertová

Ľubochnianska 1012/5
831 04 Bratislava-Nové Mesto

Slovenská republika

 

Tel.: 0908 431 103

E-mail: objednavky@kozenaaktovka.sk

Zodpovedná osoba: Iveta Schubertová


 

Naše IČO: 47713895

Naše DIČ: 1026655630

 

 

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup prostredníctvom internetového obchodu:

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou Iveta Schubertová, so sídlom Ľubochnianska 1012/5 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47713895, zapísanou v Živnostenskom registri okresného úradu Bratislava, Číslo živnostenského registra: 110-233029 (ďalej len „Predávajúci“) a fyzickou osobou alebo právnickou osobou (ďalej len „Kupujúci“), ktoré vznikajú pri kúpe tovaru, dodávke tovaru a uplatnených reklamáciách tovaru na internetovej stránke http://www.kozenaaktovka.sk (ďalej len „Internetová stránka“).

Orgán dozoru a dohľadu, ktorému činnosť dodávateľa podlieha:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 31, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava 27

 

1. Platnosť obchodných podmienok

1.1 Tieto Obchodné podmienky platia pre všetky objednávky a všetky zmluvy uzatvárané medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Uzavretím kúpnej zmluvy Kupujúci potvrdzuje, že si tieto Obchodné podmienky prečítal, súhlasí s nimi v celom rozsahu a neuplatňuje voči nim žiadne výhrady. Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť voči Kupujúcemu okamihom uzatvorenia Kúpnej zmluvy. Predávajúci si vyhradzuje právo Obchodné podmienky meniť a ich aktuálne znenie zverejniť na svojej internetovej stránke http://www.kozenaaktovka.sk.

1.2 Tieto Obchodné podmienky sú tiež súčasťou potvrdenia objednávky Kupujúceho a sú bez opakovaného potvrdenia súčasťou každej ďalšej objednávky. Kupujúci objednaním tovaru prehlasuje, že je oboznámený s Obchodnými podmienkami zverejnenými na internetovej stránke http://www.kozenaaktovka.sk a výslovne prehlasuje, že s nimi súhlasí.

1.3 Pokiaľ sa niektoré ustanovenia týchto Obchodných podmienok vzťahujú na spotrebiteľa, je ním spotrebiteľ v zmysle ustanovenia § 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

 

2. Objednávka a prijatie objednávky

2.1 Kupujúci si môže objednať tovar prostredníctvom e-shopu na internetovej stránke http://www.kozenaaktovka.sk. Kupujúci vyplní elektronický formulár uvedený na: http://www.kozenaaktovka.sk., kde uvedie svoje kontaktné údaje potrebné pre vybavenie objednávky: meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo a e-mail (v prípade firmy aj názov firmy, celú adresu sídla firmy, IČO, DIČ a IČ DPH). Po vyplnení potrebných údajov Kupujúci obdrží potvrdzujúci e-mail o objednávke

2.2 Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká uzatvorením písomnej kúpnej zmluvy, alebo prijatím (akceptáciou) objednávky, ktorú vystavil Kupujúci, a to jednou z nasledovných foriem:

  1. Kupujúci vyplnením a odoslaním formulára objednávky na internetovej stránke Predávajúceho: http://www.kozenaaktovka.sk

  2. e-mailovou správou zo strany Kupujúceho zaslanou Predávajúcemu

  3. písomnou objednávkou Kupujúceho zaslanou Predávajú

 

3. Dodacie podmienky a dodacie lehoty

3.1 Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú Kupujúci uviedol v objednávke ako adresu dodania.

3.2 Predávajúci sa zaväzuje zaslať spolu s tovarom daňový doklad: faktúru, ktorá je súčasne aj dodacím listom.

3.3 Pri zasielaní tovaru Slovenskou poštou si predajca účtuje poštovné -balík na poštu 2,70 € a na adresu 3,90 €

a) všetky objednávky nad 60,00 EUR, zasiela Predávajúci zdarma bez poplatku „prepravné a balné“ na náklady spoločnosti

V prípade objednania tovaru pri osobnom odbere v sídle Spoločnosti po dohode s Kupujúcim, Predávajúci nebude účtovať žiadne náklady na dodanie tovaru. Tovar až do zaplatenia faktúry zostáva majetkom predávajúceho.

 

3.4 V prípade, ak si Kupujúci neprevezme balík, ktorý si záväzne objednal, Predávajúci má nárok odstúpenia od kúpnej zmluvy a zaúčtovať si poplatok spojený s neúspešným dodaním tovaru vo výške 5,00 EUR za vrátený balík.

3.5 Predávajúci sa zaväzuje že, doručí tovar Kupujúcemu spravidla do 2-och pracovných dní od prijatia objednávky. Prepravu objednaného tovaru zabezpečuje Predávajúci. Po spracovaní objednávky spoločnosť Slovenská pošta (ďalej len „kuriér“) pošle Kupujúcemu informačný e-mail o dodaní balíka na vopred uvedenú adresu. Celkovú cenu balíka (za tovar) je potrebné uhradiť pri jeho prevzatí formou dobierky – v hotovosti kuriérovi

3.6 V prípade vypredaných výrobkov má Predávajúci právo nedodať objednaný tovar, ktorý nemá momentálne na sklade.

3.7 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade ak omeškanie dodávky tovaru presiahne 30 dní a Predávajúci vopred na omeškanie Kupujúceho neupozornil a nedohodol s ním náhradný termín dodania tovaru.

3.8 Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou spoločnosťou, príp. udaním nesprávnej adresy zo strany Kupujúceho.

3.9 Tovar sa dodáva v obale, ktorý je obvyklý v obchodnom styku, aby sa zabránilo jeho poškodeniu počas prepravy do dohodnutého miesta určenia.

3.10 V prípadoch vyššej moci (ňou sa rozumejú okolnosti, ktoré vznikli po uzavretí zmluvy, a to v dôsledku zmluvnými stranami nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí mimoriadnej povahy, najmä živelných katastrof, havárií a porúch v doprave, štrajkov, ako aj pri politických, občianskych a vojnových konfliktoch atď.), je Predávajúci oprávnený čiastočne alebo úplne odstúpiť od zmluvy v prípade čiastočnej alebo úplnej nemožnosti plnenia, alebo dodať tovar v lehote, ktorá sa predĺži o takto zmeškanú dobu.

 

4. Cena tovaru a platobné podmienky

4.1 Kupujúci sa uzatvorením Kúpnej zmluvy zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za objednaný tovaru kúpnu cenu a náklady na prepravu, ktoré spolu tvoria celkovú cenu tovaru (ďalej len „celková cena“) akceptovanú Kupujúcim v poslednom kroku záväznej objednávky na stránke http://www.kozenaaktovka.sk. Pri internetovej objednávke akceptuje Kupujúci cenu uvedenú pri tovare v okamihu objednania.

4.2 Cena sa môže zmeniť z dôvodov zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru zistenej v systéme Predávajúceho alebo zverejnenej na nákupnom portáli pri tovare. Kupujúci aj Predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku, resp. odstúpiť od kúpnej zmluvy (do okamihu prevzatia tovaru) ak je Kupujúcemu oznámená zmena kúpnej ceny niektorej položky v dôsledku zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru.

4.3 Predávajúci vystaví a doručí faktúru alebo pokladničný doklad Kupujúcemu v súlade s platnými predpismi SR. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s tým, aby faktúra alebo pokladničný doklad boli poslané spolu s tovarom. Faktúra alebo pokladničný doklad je súčasne aj dodacím listom a záručným listom.

5. Storno objednávky

5.1 Kupujúci má právo stornovať (zrušiť) objednávku až do chvíle, kým kuriérska spoločnosť neinformuje Kupujúceho e-mailom o dodaní balíka na vopred uvedenú adresu. Stornovať objednávku je možné e-mailom na objednavky@kozenaaktovka.sk alebo telefonicky na číslo 0908 431 103. Po uplynutí tejto lehoty sa objednávka považuje za záväznú.

 

6. Reklamácie

6.1 Všetky ustanovenia tohto bodu sa vzťahujú na Kupujúceho – spotrebiteľa. V prípade Kupujúceho – podnikateľa sa záruka a zodpovednosť za vady tovaru riadia ustanoveniami

§ 422 a nasl. zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 

6.2 Predávajúci poskytuje Kupujúcemu záruku na tovar po dobu 24 mesiacov od momentu zakúpenia tovaru. Poskytnutá záruka sa vzťahuje len na tovar zakúpený od Predávajúceho.

6.3 Predávajúci uznáva len tie reklamácie tovaru, ktoré sú zapríčinené chybou zo strany výrobcu. Spolu s reklamovaným výrobkom je potrebné predložiť reklamačný list s uvedením dôvodu reklamácie, menom, registračným číslom Kupujúceho a číslom faktúry, ktorou bol reklamovaný výrobok zakúpený. Kópiu faktúry resp. pokladničného dokladu na ktorom bol reklamovaný výrobok zakúpený, je potrebné predložiť k nahliadnutiu Predávajúcemu.

6.4 a) Pri preberaní zásielky je Kupujúci povinný si zásielku vizuálne skontrolovať a pokiaľ nie je chybná alebo mechanicky poškodená, je Kupujúci povinný zásielku prevziať. Kupujúci je povinný si pozrieť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Prípadnú zjavnú vadu, mylné dodanie iného tovaru než bolo zmluvne dohodnuté, dodanie tovaru v inej skladbe alebo v inom množstve, alebo mylne uvedenú cenu tovaru než bolo zmluvne dohodnuté je Kupujúci povinný bezodkladne reklamovať písomnou formou, najneskôr do piatich kalendárnych dní po dodaní a prevzatí tovaru a dokladu k uvedenému tovaru. V prípade, že Kupujúci neuplatní takúto reklamáciu v stanovenej lehote potvrdzuje, že druh tovaru, množstvo, skladbu a cenu tovaru akceptuje.

b) V prípade mechanického poškodenia obalu zásielky Kupujúci nie je povinný zásielku prevziať. Poškodenie vzniknuté pri doprave je nutné uplatňovať priamo u kuriéra UPS. Poškodenie tovaru Kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru. Reklamácie poškodeného tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil Kupujúci kuriérovi, nebudú Predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude Kupujúcemu poskytnuté.

 

6.5 Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

6.6 Pri uznanej reklamácii a v rámci záruky, ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby tovar mohol byť riadne a bezávadne užívaný, má Kupujúci právo na bezplatnú výmenu alebo právo odstúpiť od zmluvy. Pri takomto odstúpení Kupujúceho od zmluvy mu vzniká nárok na peňažný dobropis v plnej výške fakturovanej a skutočnej zaplatenej ceny. Pri bezplatnej výmene alebo Kupujúceho uplatnenom práve odstúpiť od zmluvy má Predávajúci právo na vrátenie reklamovaného tovaru.

6.7 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej nemohol Kupujúci tovar využiť z dôvodu uplatnenia reklamácie.

6.8 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie ihneď vydať Kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácie (e-mailom, telefonicky). Ak potvrdenie o uplatnení reklamácie nie je možné doručiť ihneď, Predávajúci ho musí doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr s dokladom o vybavení reklamácie.

6.9 Predávajúci si vyhradzuje právo každú reklamáciu posudzovať jednotlivo.

6.10 V prípade, že niektoré právne vzťahy týkajúce sa záruky, podmienok a spôsobe reklamácie nie sú v tejto časti upravené, v plnom rozsahu sa aplikujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

7. Poučenie o práve Kupujúceho – spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

V zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

 

7.1 Kupujúci – spotrebiteľ má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Kupujúci – spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.

7.2 Odstúpenie od Kúpnej zmluvy je Kupujúci povinný oznámiť písomnou formou na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v bode 1 alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresu: objednavky@kozenaaktovka.sk. V prípade odstúpenia od zmluvy Predávajúci elektronicky potvrdí Kupujúcemu prijatie odstúpenia od zmluvy e-mailom.

7.3 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie jeho vlastností a funkčnosti.

7.4 Po odstúpení od zmluvy Predávajúci vráti všetky platby, ktoré boli Kupujúcim uhradené. Platby budú Kupujúcemu vrátené najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení Kúpnej zmluvy Predávajúcemu. Ak Kupujúci splní všetky uvedené podmienky, Predávajúci vykoná úhradu na číslo účtu, ktoré Kupujúci uviedol v oznámení o odstúpení od zmluvy (formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy). Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby za tovar pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu.

7.5 Náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu podľa bodu 7.4 tohto článku znáša Kupujúci.

7.6 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, v prípadoch, kedy predmetom zmluvy je:

a) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený –

b) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

8. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje Kupujúceho sú spracúvané na základe zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci je povinný oznámiť Predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ a číslo telefónu. V prípade, že je Kupujúci právnickou osobou (podnikateľom) je povinný oznámiť Predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH, DIČ, e-mailovú adresu a číslo telefónu.

Tieto informácie sú nutné pre identifikáciu Kupujúceho. Kupujúci poskytuje osobné údaje Predávajúcemu na účely realizácie a zaúčtovania platby za nakúpený tovar, na správnu distribúciu tovaru a pri komunikácii s Kupujúcim. Umožnia Predávajúcemu uskutočniť potrebné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad, poprípade identifikovať platbu cez bankový prevod. Kupujúci súhlasí so spracovaním uvedených údajov na uvedený účel na dobu neurčitú. Všetky údaje sú uchovávané v chránenej databáze Predávajúceho. Údaje môže Kupujúci podľa aktuálneho stavu zmeniť po prihlásení.

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Kupujúceho objednávky. Je to najmä doručovateľská služba (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorázovo pre vybavenie konkrétnej objednávky. Databázu údajov nepredávame, neprenajímame ani inak neposkytujeme žiadnej tretej strane. Pokiaľ bude chcieť Kupujúci zrušiť registráciu, kontaktuje Predávajúceho prostredníctvom e-mailu. Registrácia bude zrušená a deaktivovaná. O vymazaní osobných údajov bude Kupujúci informovaný. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný Kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov spracúva osobné údaje Kupujúceho na vyššie uvedené účely uvedené prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

Slovak Parcel Service, s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 329 217, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl.č. 3215/B.

Osobné údaje  bude Predávajúci spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a nesie zodpovednosť za nepravdivosť osobných údajov.

V prípade, ak sa Kupujúci domnieva, že Predávajúci alebo sprostredkovateľ vykonáva spracúvanie jeho osobných údajov v rozpore so zákonom, môže požiadať Predávajúceho o vysvetlenie, popr. odstránenie závadného stavu.

Podľa zákona o ochrane osobných údajov má Kupujúci právo okrem iného na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, na informácie o zozname osobných údajov, ktoré o ňom Predávajúci spracúva a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 cit. Zákona (Poučenie o ochrane osobných údajov – samostatný dokument).

Záverečné ustanovenia

 

Kupujúci je oprávnený riešiť spory prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo platformu riešenia sporov online dostupnej na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/, prostredníctvom ktorých môže spotrebiteľ podať návrh  na začatie alternatívneho riešenia sporu

Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito Všeobecnými Obchodnými a Reklamačnými podmienkami oboznámil a prečítal ich, súhlasí taktiež so spracovaním osobných údajov, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.